image

image

About Us

BNG Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานและจัดการงานบุคคลครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจ
สําหรับทุกองค์กร ซึ่งบริษัท บีเอ็นจี เซอร์วิส จํากัด (BNG SERVICES CO.,LTD.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยทีมงานผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลมากว่า 15 ปี เพื่อให้บริการ HR Outsource อย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าทุกระดับองค์กร หลากหลายประเภทธุรกิจ ด้วยบริการมาตรฐานเดียวกัน ในราคาที่เป็นธรรมและพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

ในปี 2545 บริษัท บีเอ็นจี เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด (BNG OUTSOURCING CO.,LTD.) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และรองรับการขยายตัวของธุกรกิจที่ให้บริการด้าน งานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจัดจ้างบุคคลากรให้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร การจัดส่งพนักงานเขาปฎิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ การบริหารงานทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้าและสํานักงานต่างๆ การจัดฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม BNG ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการจ้างงานของธุรกิจต่างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มการจ้างงานที่มีกําหนดระยะเวลาการทํางานที่แน่นอน สำหรับบางตำแหน่งงาน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระในการบริหารจัดการด้านบุคคลากร และเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Our Employees

ปัจจุบันเรามีพนักงานที่ให้บริการลูกค้าประจําอยู่หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้าทุกระดับองค์กร เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมกลางและขนาดใหญ่เป็นต้น ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เราจัดการงานบริหารบุคคล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร


Human Resource Development

เราพัฒนาคุณภาพของพนักงานและระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กรณีศึกษา และการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทํางาน จัดรวมเป็นองค์ความรู้ที่พนักงานสามารถค้นหาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีการจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรต่างๆ สำหรับพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงกฎข้อบังคับต่างๆ และหลักสูตรการบริหารจัดการสําหรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน รวมถึงหลักสูตร safety ประจําโรงงานด้วย


Human Resource Information System

เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร และช่วยให้งานบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นระบบที่เหมาะสมกับ HR Outsource Solution มากทึ่สุด

More Links:
image
Contact us for help and Services info
image
Professional HR Outsource Services
image
Our Customers
image
image