image

image

image

image

BNG HR Outsource / Sub Contract

HR Outsourcing คือการให้บริการงานบุคคลและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักหรือความสามารถหลักขององค์กร ออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชำนาญด้านนั้นจัดการแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน บัญชี ภาษี เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ

HR Outsourcing ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นงานที่มีปริมาณรายการมาก สิ้นเปลืองเวลา ต้องพึ่งพิงซอฟต์แวร์ในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการประมวลผล วิเคราะห์ และทำรายงาน เป็นงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มใดๆ ให้แก่องค์กร และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายองค์การเลือกใช้เพื่อต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ มีเวลาเพียงพอที่จะไปทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญกว่า อีกทั้งลดงานลดภาระค่าใช้จ่ายในการด้านบริหารจัดการ

ข้อดีของการใช้บริการ HR Outsource
จุดเด่นของบริการ เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการายอื่นๆ
ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


More Links:
image
Contact us for help and Services info
image
Professional HR Outsource Services
image
Our Customers
image
About Us
image
image